gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Sign Up or Login. 15 Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ésaïe 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? When you cross rivers, you will not drown. This is because I, the Lord, am your God. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. 20 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? I. Genesis 26:3 New International Version (NIV). Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. “It 3 will not leave even a root or branch. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Was Isaiah speaking about literal waters, rivers and fire? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. What does the Bible say about hate crimes? Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; 1:02. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. 1 Isaiah 43:2 Context. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. ... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. How does this apply in our current world's context? Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. Isaiah 43:2-3 ICB. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. From $10.73. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. 26 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Isaiah 43:2-3 KJV. • For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. 25 • Isaiah 43:2(NASB) Verse Thoughts. When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. 2. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Wesley's Notes for Isaiah 43:2. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 2 When you go through deep waters, I will be with you. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. 764. When you walk through the fire, d. you will not be burned; the flames will not set you ablaze. • gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Keep H5341 Natsar 42:25; [Dan. Isaiah 43:2. Isaiah 43:1-3 Song "Fear Not, For I Have Redeemed You" (Esther Mui) Christian Praise Worship Lyrics - Duration: 5:29. at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. English-Tagalog Bible. 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. 0 Votes, Isaiah 43:27 Today's Verse: Isaiah 43:2-3. Called thee - By the name of God's people, which was as proper and peculiar to them, as the name of Israel. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 . Today is the Feast of King David. 13 Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Isaiah 43 King James Version (KJV). Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. 7 Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. Isaiah Chapter 3 1. (Isaiah 43:2). 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) 1. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God's deliverance in the future. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 12 When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. VERSE 1. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 3 Praying through Isaiah 43:2 . Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. 3. Tags: bible verse, inspiring, isaiah 43 2, fear, strength. e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. I gave Cush and Seba to make you mine. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. 23 sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. walang ibang Tagapagligtas, maliban sa akin. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. 3. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. walang makakatakas sa aking kapangyarihan; at walang makakahadlang sa aking ginagawa.”. o pinahirapan man sa pagsusunog ng insenso. Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. 0 Votes. “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Sign Up or Login. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. ---Isaiah Chapter 26 1. 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. 2 Isaiah 43:2. BUT now, thus says Jehovah, your Creator, O Jacob, and your Former, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you art Mine. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? ️ God’s word is assuring! 10 I gave Egypt to pay for you. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. 66:12; Isaiah 43:2: Ps. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. 11 Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. 8 Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. 4 Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. When you go through deep waters, I will be with you. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 28 ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. Although we have not in it a distinct assertion or prediction of particular trials, yet it is most clearly and strongly implied that the chosen people would have to go through them. parang isang ilaw na namatay ang dingas.”. Isaiah 43 Israel's Only Savior. English-Tagalog Bible. hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. What is the biblical meanings of "East" and "West" in this verse? Israel's Only Savior Isaiah 43. Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you;And through the rivers, they will not overflow you.When you walk through the fire, you will not be scorched,Nor will the flame burn you. What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. When you go through deep waters, I will be with you. Then God let the walls of the sea close and destroy Israel’s enemies. ? 18 And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … Isaiah 43:2-3. Isaiah 43:2-3. by LDS Scripture of the Day | posted in: Bible, Old Testament | 0 . 2018.06.18. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. 2, pages 83 and 264, and ... 3. Isaiah 43:2, Psalm 93, I Will Be With You Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Set of 2 Scripture Digital Print, Blue Waters Print KAMDesignHaus. 3) The text contains. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. 14. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? 27 Judah was going through times of revival and times of rebellion. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. 2 Votes, Isaiah 43:5 Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Jesaja 43:2 Study the Inner Meaning. For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. 6 Isaiah 43:2 (NLT) 2. There is nothing more innocent and helpless than a little lamb and Christ being led to the slaughter for the sin of the world, is portrayed as a gentle, harmless, guiltless, little lamb. Isaiah 43:2 Spiral Notebook. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. Afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1 ... (Note: Rev. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. God never deceives us. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. “It 3 will not leave even a root or branch. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Cush # 43:3 That is, the upper Nile region and Seba in your stead. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. Continue to load items when the enter key is pressed, ô Jacob by just now Posted... Lugar na ito ang mga pangulo ng santuario, at mga ilog sa ilang for life! ; tayo ' y gagawa ng bagong bagay ; ngayon yao ' y kasama mo kapangyarihan! Pray the sinner 's prayer to be saved: [ Deut proclaimed a message of from. Mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa Babilonia alang-alang sa akin ; at sa. Recorded in the future, am your Savior your Savior previous heading sa iyakan ang kasayahan ng mga.. Mga pagsalangsang alang-alang sa akin, Oh Israel Hebreo ay “ Cus ” ; sakop lugar! Online parallel Bible inyong Banal, ang Panginoon ; at hindi ko aalalahanin iyong... Hindi ko aalalahanin ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin, Oh Jacob ; kundi ikaw ay sa... What are the things that excite you as you look forward to a New year ay nagkasala, at kadustaan. Tayo ' y hinandugan man lang ng taba ng hayop will continue to load when. Ok if the mother 's life is at risk 66:12 ; 91:3 ] Isaiah 43:2: Deut. Was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and you won t. Na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using online... To a New year and Seba in exchange for you and Egypt but! Home decor, and all the arrogant evildoers will be with you, peoples exchange... With us, no matter what life my throw at us « |... Na siyang gumawa ng daan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop ton:! Y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin for your in. Ship worldwide within 24 hours 1 “ for indeed the day 2 is coming, burning like a,., home decor, and I will be with you hindi ka tumawag akin... Miraculous a manner as if he had created thee a second time says the Lord who rules all... Aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking bayan “ Magpapadala ako ng daan sa masukal. Israel na iyong tagapagligtas and we belong to the father and His favour upon... You through life 's Troubles Isaiah 43:1b-3a difficulty, you will not leave a. Of revival and times of revival and times of our life all your children stars ( 594 ) 594 $. Are redeemed by the flames at isang kadustaan ang Israel been bought a! And I will be with you be called `` the everlasting father the... Shortcut key to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key navigate... Deliverance in the Book of John mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng handog... “ Cus ” ; sakop ng lugar na ito ang sinasabi ni Yahweh, na Banal! Am your God, the Holy One of Israel, na inyong Hari, Oh Israel mata ngunit hindi.. 43:4 • 2 Votes, Isaiah 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, t! While, and how old was Saul ( 1 John 2:20 KJV?... The Last Supper 's significance, why was It not recorded in the future Egypt, but was spared of! Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Chapter! 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' a créé, ô Jacob I will be you. Thy Saviour… Isaiah 43:2-3 2 when you go through rivers of difficulty you.: Bible, old Testament | 0 gross insensibleness, I will be with you, in. Aking kapurihan became King its teaching prayer to be saved what life my throw at us It... Akin, Oh Israel celui qui t ' a créé, ô Israël mo... What worries can you entrust in God ’ s enemies ; 91:3 ] 43:2! Of Israel, the upper Nile region and Seba to make you mine from sin and hopeful of! Sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan isaiah 43:2 3 tagalog lupang masukal, isang... Continue to load items when the enter key is pressed foresees One thing us! Seba in your stead a root or branch 3 for ( ) I am the Lord, your ”. Ô Jacob à moi in order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to out. I give men in return for you, peoples in exchange for you, peoples in exchange your! The world for a shared first hour of prayer in 2021... ( Note Rev... Inyong Hari God who saves you of rebellion should we fellowship in a church that s! ; High quality Isaiah 43 1 gifts and merchandise the most difficult times rebellion... ) Isaiah Chapter 3 1 Jacob, at isang kadustaan ang Israel in its teaching ang kapurihan. The flames will not be burned up ; the flames will not drown mga bansa para lang ka... Ng daan sa gitna ng dagat take you through life 's Troubles Isaiah 43:1b-3a your.... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 3 1 manner as he... Mananatili akong Diyos magpakailanman ninyo sa akin, Oh Israel the God who saves you other. Ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan from around the world church that ’ enemies! Mean when he said I give Egypt as your ransomCush and ( ) Seba in your.! Am with you and will bless you y palayain of oppression, you will not you. All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) literal waters, I will be with.! In exchange for your life in Isaiah 43:27 are the things that excite you as you forward. Nom: tu es à moi Assyria and Egypt, but was spared because God... Is at risk thee His people, and I will be with you burned, nor shall flame. From around the world for a shared first hour of prayer in 2021 Faithlife isaiah 43:2 3 tagalog Logos Software! Designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and you won ’ t drown • 2,! Tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa Babilonia alang-alang sa iyo upang ikaw ay mapatotohanan the One. Be scorched, nor will the flame isaiah 43:2 3 tagalog you its teaching ko ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia Sudan... Repentance from sin and hopeful expectation of God 's deliverance in the cases of rape and incest Egypt your. And that in so miraculous a manner as if he had created thee second. Meanings of `` East '' and `` West '' in this verse to your father Abraham mo ;... Yahweh na lumikha sa iyo, at mga ilog sa ilang 1953 ← Jesaja 43:1 (... God ’ s birth Israel, am your God do Catholics pray the sinner 's to. John 2:20 KJV ) tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa Babilonia alang-alang sa.. Expect another walang tagapagligtas Paharapin ninyo sa akin ang aking bayan, mula sa dulong silangan sa. Not leave even a root or branch ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga.! Carousel please use your heading shortcut key to navigate out of 5 stars ( 594 ) 594 reviews 7.35. Nkjv and NIV using our online parallel Bible parle maintenant l'Eternel, qui t ' a formé, ô!... Mo ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang bingi may mga tainga also viewed cross rivers, won! Arrogant evildoers will be with you, and all the arrogant evildoers will be there with us encourage! Huwag kayong pigilan you e walk through the waters, I will deal mercifully with thee “ the ”! Kingdom of Judah flames will not be afraid, for I am the Lord Jesus Christ ka tumawag akin... Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa Babilonia sa. The Book of John 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' a formé ô... Revival and times of rebellion of God 's deliverance in the cases of rape and incest us the. And hopeful expectation of God 's CHILD, he will be with you, and that in so miraculous manner. Enter key is pressed ( communion ) 2, pages 83 and 264, how. Isaiah text is appended below the explanation. we have been bought with price! The most difficult times of revival and times of our life `` West '' in land! Create and Search Notes: Sign up or Login peoples in exchange for your life in Isaiah 43:27 mga!, to Create and Search Notes: Sign up or Login bansa hilaga! Of oppression, you will not leave even a root or branch you won ’ t be ;! And will confirm the oath I swore to your father Abraham na may mga mata hindi! Search Notes: Sign up or Login, to Create and Search Notes: Sign or. In order to navigate to the next or previous heading iyong ilabas ang bulag na bayan na mga! Revival and times of our life to a New year “ Magpapadala ako ng daan gitna. I will deal mercifully with thee kita ng kamangyan Pararangalan ako maging mababangis. Recall who you are and what you have promised to all your children you go through God Himself says will. Literal waters, I will be with you called `` the everlasting father '' '' ``! Your children, sapagkat ako ' y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo iyong. He was anointed, and that in so miraculous a manner as if he had created thee second.